Informacje ogólne

DOTACJE DLA JEDNOSTEK OSP – informacje ogólne.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  pokrywane są z: budżetu państwa (tzw. dotacje KSRG lub MSWiA), dochodów instytucji ubezpieczeniowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dystrybucją środków finansowych pochodzących z budżetu państwa (dotacja KSRG lub MSWiA) oraz instytucji ubezpieczeniowych obecnie zajmuje się Państwowa Straż Pożarna.

Państwowa Straż Pożarna obecnie pośredniczy w przyznawaniu następujących form dotacji (dofinansowań) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

  1. Dotacje na zadanie publiczne pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” tzw. dotacje ksrg są to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa corocznie przyznawane tylko jednostkom OSP włączonym do KSRG.
  2. Dotacje na zadanie publiczne pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” tzw. dotacje MSWiA są to środki finansowe pochodzące z budżetu państwa o które mogą się starać tylko jednostki OSP nie włączone do KSRG.
  3. Środki finansowe przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Środki wysokości 10% wpływów od ubezpieczeń od ognia, przekazywane są w ciągu roku przez zakłady ubezpieczeń Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, który 50% tych środków przekazuje jednostkom OSP. Z tych środków można dofinansować: zakupy (samochodów ratowniczo-gaśniczych, środków ochrony indywidualnej i sprzętu pożarniczego), szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, budowę i modernizację strażnic oraz propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. Szczegóły odnośnie przyznawania tych środków regulują „Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art. 15 pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 28 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej” określone przez Komendanta Głównego PSP.

Główne warunki przyznania dotacji:

  1. Aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Jednostka OSP musi posiadać własny rachunek bankowy.

Uwagi:

  1. Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane tylko zgodnie z zatwierdzonym zakresem asortymentowym.
  2. Szczegółowe informacje nt. dotacji można uzyskać w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym tut. komendy – pok. 309.
  3. Przy składaniu wniosków o dofinansowania obowiązuje droga służbowa, czyli za pośrednictwem KP PSP w Rykach.