Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

kpt. Bożena MIECHOWICZ – Główny księgowy

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy w szczególności:

  • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
  • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
  • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  2. zapewnieniu, pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
  • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
  • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
  • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.