Szkolenie podstawowe

Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej polecił sukcesywne uruchamianie realizacji szkoleń i kursów, w tym szkoleń dla członków OSP, wynikających z opracowanych planów pracy na 2020 rok.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach planuje zrealizować dwa szkolenia podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w terminie od 03 do 21 sierpnia 2020 roku dla 20 słuchaczy w systemie codziennym tj. poniedziałek-piątek oraz w październiku br. dla kolejnych 20 słuchaczy w systemie weekendowym tj. sobota-niedziela lub piątek, sobota i niedziela. Planowane szkolenia będą realizowane z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego i dostosowaniem do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń.

Przypominamy, że kandydaci muszą spełniać poniższe warunki:

  1. skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  2. wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Program szkolenia obejmuje 126 godzin lekcyjnych. Realizacja zajęć szkoleniowych będzie prowadzona w systemie codziennym (poniedziałek-piątek) od godz. 9:00 w KP PSP Ryki.

Test w komorze dymowej w Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie przewidziany jest w dniu 11 i 13 sierpnia 2020 roku.

Szkolenie będzie realizowane z bezwzględnym zachowaniem przez uczestników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy kursu, którzy na zajęciach nie będą posiadali wymaganego umundurowania koszarowego, umundurowania specjalnego, hełmu, rękawic, kominiarki oraz butów specjalnych nie będą dopuszczeni do zajęć teoretycznych/praktycznych.

Zgłoszenia członków OSP, wyłącznie na kartach skierowania wraz
z zaświadczeniem lekarskim orzekającym zdolność do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych należy dostarczyć do KP PSP w Rykach do dnia 22 lipca 2020 roku. Karty skierowań przekazane po terminie i/lub bez wymaganych pieczątek, podpisów oraz załączników nie będą uwzględniane.

W pierwszej kolejności na szkolenie zostaną przyjęte osoby, które zostały zakwalifikowane na wstrzymane szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, które było planowane do realizacji w terminie od 14 marca do 24 maja 2020 r. Osoby te muszą dostarczyć ponownie karty skierowania.

W przypadku zgłoszenia większej liczby strażaków chętnych do udziału
w organizowanym szkoleniu (powyżej 20 osób), kolejnym kryterium przyjęcia na szkolenie zainteresowanych członków OSP będzie aktywna działalność interwencyjna kierującej na szkolenie jednostki OSP oraz występujące największe braki szkoleniowe w tym zakresie.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 15 osób) lub przesunięcia terminu realizacji szkolenia z przyczyn niezależnych.

Sprawę z ramienia komendy prowadzi Z-ca D-cy JRG st. kpt. Łukasz Tomaszewski (tel. 81 8652020 wew. 18 lub tel. Kom. 530 088 521).

Karta skierowania na OSPP – pobierz