Szkolenie podstawowe

Komenda Powiatowa PSP w Rykach planuje w terminie od 14 marca do 24 maja 2020 roku zrealizować szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Program szkolenia obejmuje 126 godzin lekcyjnych. Realizacja zajęć szkoleniowych będzie prowadzona w soboty i niedziele od godz. 900 w KP PSP Ryki.

Kandydaci na szkolenie muszą spełniać poniższe warunki:

  • skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  • wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Szkolenie będzie realizowane z bezwzględnym zachowaniem przez uczestników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy kursu, którzy na zajęciach nie będą posiadali wymaganego umundurowania koszarowego, umundurowania specjalnego, hełmu, rękawic, kominiarki oraz butów specjalnych nie będą dopuszczeni do zajęć teoretycznych/praktycznych.

Zgłoszenia członków OSP, wyłącznie na w/w kartach skierowania wraz
z zaświadczeniem lekarskim orzekającym zdolność do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych należy dostarczyć do KP PSP w Rykach do dnia 21 lutego 2020 roku. Karty skierowań przekazane po terminie i/lub bez wymaganych pieczątek, podpisów oraz załączników nie będą uwzględniane.

Realizacja w/w szkolenia odbywać się będzie w grupie nie większej niż 40 osób. W przypadku zgłoszenia większej ilości strażaków chętnych do udziału w organizowanym szkoleniu w pierwszej kolejności na szkolenie zostaną zakwalifikowani strażacy z OSP KSRG oraz z OSP wykazujących się aktywną działalnością interwencyjną oraz z OSP
w których występują największe braki szkoleniowe w tym zakresie (normatyw wyszkolenia: OSP KSRG – min. 12 strażaków ratowników, OSP spoza KSRG – min. 6).

Sprawę z ramienia komendy prowadzi Z-ca D-cy JRG kpt. Łukasz Tomaszewski (tel. 81 8652020 wew. 18 lub tel. kom. 530 088 521).

Karta skierowania – pobierz