Nawigacja
AKTUALNOŚCI

BILETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

HISTORIA

KIEROWNICTWO

ORGANIZACJA KOMENDY

OFICER PRASOWY

GALERIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

PORADY

SPRAWY OSP

PRZETARGI

LINKI

SZUKAJ

KONTAKT
.
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
.
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
.
MONITORING WIZYJNY - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
spacer
Historia

Rys historyczny ochrony przeciwpożarowej w powiecie ryckim.

Ogień od zawsze stanowił dla ludzi dobrodziejstwo, ale także niósł ze sobą zagrożenie. W wielkich pożarach płonęły nie tylko wsie, w płomieniach znikały także całe miasta. Mieszkańcy samorzutnie organizowali się w drużyny do walki z pożarami. Takie słabo zorganizowane działania bywały często nieskuteczne. W poszczególnych wsiach i miastach z inicjatywy społeczników mieszkańcy podejmowali decyzje o utworzeniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pierwsza OSP w Powiecie Ryckim powstała w 1911r. w Rykach. W kolejnych latach jednostki OSP powstawały w Sobieszynie i Bobrownikach (1914r.) , Stężycy(1916r.), Woli Zadybskiej (1917r.), Kłoczewie (1918r.), Trzciankach (1920r.), Starym Zadybiu (1923r.), Lendzie Ruskim, Nowodworze i Ułężu (1924r.), Pawłowicach i Zalesiu (1926r.), Brzezinach i Paprotni (1927r.), Gęsiej Wólce, Grabowie Szlacheckim i Niwie Babickiej (1928r.). Datą, od której zaczyna się historia zawodowego pożarnictwa na ziemi ryckiej jest rok 1956 rok. 1 stycznia 1956r. powstał położony w województwie warszawskim powiat rycki, który obejmował miasto Dęblin i 24 gromady tj. Rycki, Bazanów Nowy, Białki Dolne, Bobrowniki, Czernic, Grabów Szlachecki, Jagodne, Kłoczew, Moszczanka, Niwa Babicka, Nowodwór, Pawłowice, Rokitnia Stara, Rososz, Sobieszyn, Stężyca, Stryj, Swaty, Ułęż, Wola Zadybska i Zadybie Stare oraz Kortnica, Trojanów i Wola Życka ( miejscowości z trzech ostatnich gromad wchodzą w skład obecnego powiatu garwolińskiego ). Wraz z utworzeniem powiatu powstaje  Rykach Powiatowa Komenda Straży Pożarnych wchodząca w skład Wydziału Spraw Wewnętrznych Powiatowej Rady Narodowej. Bez własnych obiektów i sprzętu oraz z bardzo skromną kadrą liczącą tylko 4 osoby, komenda stanowi tylko zalążek zawodowej jednostki straży pożarnej. Strażacy komendy łaczyli wtedy obowiązki kierowców oraz dysponentów Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego. Pierwszymi zawodowymi strażakami oraz ( można powiedzieć) założycielami komendy byli: Tadeusz Jaroń (pierwszy komendant), Stanisław Czerski, Tadeusz Głodek, Czesław Rodak i Stanisław żmuda. Na potrzeby komendy sprzęt i kolka pomieszczeń w " swoim" Domu Strażaka (obecnie kino " Renesans") użyczyła OSP Ryki. Etatowych kierowców komendy oraz obsady samochodów uzupełniali druhowie OSP Ryki.

Wraz z rozwojem powiatu następuje rozwój systemu ochrony ppoż., zwiększa się usprzętowienie straży pożarnych. W 1960 roku chwalono nową ustawę o ochronie p.poż.- akt gwarantujący szybszy rozwój w kraju ochrony p.poż. Obszarem działania Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Rykach są dwa miasta- Dęblin i Ryki oraz 15 Gromadzkich Rad Narodowych. Trwa umacnianie istniejących w powiecie jednostek OSP, budowa strażnic oraz doposażenie OSP w sprzęt pożarniczy. Poprawia się baza lokalowa komendy. Garaże znajdują się w oddzielnym budynku rozbudowanym przez OSP Ryki z funduszy Miejskiej Rady Narodowej, Powiatowej Rady Narodowej oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Warszawie. W 1970r. OSP Ryki zakończyła rozbudowę powstałego w 1956r. budynku strażnicy, który przylega do obecnej ulicy Spacerowej. Rozumiejąc potrzeby komendy,władze OSP Ryki przeznaczyły kilka pomieszczeń tego obiektu na biura PKSP. W 1971r. na terenie powiatu ryckiego działają 74 jednostki OSP. Rozwój miasta Ryki i powiatu, powstanie nowych zakładów pracy, powoduje konieczność podjęcia działań w kierunku utworzenia w mieście w pełni profesjonalnej jednostki Zawodowej Straży Pożarnej. W listopadzie 1973 roku Powiatowa Rada Narodowa podejmuje uchwałę o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1974r. Zawodowej Straży Pożarnej kat. "C" tj. z obsadą 1 sekcji na zmianie służbowej. Komenda wtedy liczy łącznie 24 etaty tj. 6 etatów komendy ("biurowych") i 18 etatów ZSP. Z dniem 1 czerwca 1975r. wskutek zmian administracyjnych w naszym kraju, zostają zlikwidowane powiaty, zmienia sie ilość województw i ich granice. "Rycka" zawodowa straż pożarna jest jedną z ośmiu w województwie lubelskim Komend Rejonowych SP. W latach 1976- 1981, obok dotychczas użytkowanych przez komendę obiektów OSP, powstaje dwukondygnacyjna streżnica, która stanowi własność Komendy Rejonowej SP. W 1989r. zakończono kolejne prace budowlane, które miały poprawić warunki lokalowe komendy tj. powstaje budynek magazynowo - garażowy oraz "dobudówka" do strażnicy OSP z przeznaczeniem na salę szkoleniową oraz powiększenie istniejących pomieszczeń garaży i warsztatu.


W 1991r. uchwalone zostają dwie bardzo ważne dla przyszłości ochrony p.poż. w naszym kraju ustawy tj. Ustawa o ochronie p.poż. oraz Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Następuje reorganizacja zawodowych jednostek straży pożarnej. Tworzy się Państwową Straż Pożarną, której jednostkami organizacyjnymi są Komenda Główna PSP, Komenda Wojewódzka PSP, Komenda Rejonowa PSP i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. W Rykach powstaje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. Jednostka realizuje na swoim terenie działania (Rejon Ryki) głównie zadania z zakresu ratownictwa, gaszenia pożarów, szkolenia doskonalącego strażaków. JRG PSP Ryki bezpośrednio podlega pod KR PSP w Puławach. Z uwagi na znaczne oddalenie od jednostki nadrzędnej, JRG PSP ryki realizuje również część zadań spoczywających na tej komendzie tj. gospodarka magazynowa i paliwowa,zaopatrzenie, naprawy i konserwacja sprzętu. Prawie wszystkie zgłoszenia o powstałych zdarzeniach na terenie działania JRG PSP Ryki wpływają bezpośrednio do Punktu Alarmowego JRG, który dysponuje do działań własne siły i OSP z terenu rejonu. Bardzo dobrze utrzymywana jest współpraca z jednostkami i związkami OSP, władzami samorządowymi oraz działającymi na terenie Rejonu Ryki służbami ratowniczymi. W 1996r. w uznaniu dotychczasowych zasług JRG SPS Ryki otrzymuje Sztandar. 1 stycznia 1999r., po kolejnej reformie administracyjnej kraju, przywrócone zostają powiaty, a wraz z nimi tworzy się powiatowe służby, inspekcje i straże. Na bazie działającej w Rykach JRG powstaje Komenda Powiatowa PSP w Rykach. Ranga działającej w powiecie ryckim jednostki zawodowej straży pożarnej znacznie wzrasta. Poza wcześniej prowadzona głównie działalnością ratowniczą, komenda samodzielnie realizuje również inne bardzo ważne zadania wynikające z ustawy o PSP, co ułatwia bezpośredni kontakt i załatwienie spraw mieszkańcom powiatu. Zadania takie jak prowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych, organizowanie KSRG, prowadzenie ćwiczeń zgrywających szkolenie strażaków OSP, mają bardzo istotny wpływ na zapewnienie odpowiedniego stanu ochrany ppoż. na chronionym przez komendę terenie. Teren to miasto i gmina Ryki, miasto Dęblin oraz gminy Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż.

Lata 1999-2003 dla KP PSP Ryki są trudne w związku z tworzeniem i organizacją komendy, ale jednocześnie bardzo owocne- sukcesywnie poprawiane jest wyposażenie komendy w sprzęt specjalistyczny i samochody, poprawiana jest baza lokalowa jednostki oraz wyszkolenie strażaków. Bardzo dobrze układa się współpraca z samorządami oraz jednostkami OSP. Coraz lepiej jest zorganizowany na szczeblu powiatu Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Poza siłami komendy jego trzon obecnie stanowi 13 jednostek OSP tj. z gm.Ryki- OSP Stary Bazanów, Leopoldów, Rososz, Ryki, z gm. Stężyca- OSP Brzeziny, Stężyca, Pawłowice, z gm. Kłoczew- OSP Janopol, Kłoczew, Wylezin, z gm. Nowodwór- OSP Grabów Rycki, z gm. Ułęż- Zosin i z gm.Dęblin- OSP Dęblin-Masów. Widoczna jest stała poprawa wyposażenia, wyszkolenia i przygotowania do działań ratowniczych i gaśniczych jednostek OSP i KP PSP w Rykach. W latach 2001- 2005 KP PSP w Rykach doposażyła się w nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne tj. JELCZ 014R GCBA 5/24 (2001r.), RENAULT MIDLUM GBA 2.5/16 i FORD TRANSIT SKw (2003r.), TOYOTA COROLLA (2004r.) oraz RENAULT MASCOTT SLRt (2005r.). We wrześniu 2003r. zostaje oddany do użytkowania rozbudowy i zmodernizowany budynek główny strażnicy komendy, co pozwala strażakom i pracownikom cywilnym komendy przynajmniej na poziomie podstawowym zapewnić warunki do realizacji zadań. . W 2006r. uruchomiono w komendzie na potrzeby własne oraz jednostek OSP z terenu powiatu ryckiego Punkt Obsługi i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych. Z uwagi na diżą ilość różnorodnych zdarzeń powstałych na terenie miasta Dęblin zostają podjęte prace przygotowawcze i organizacyjne mające na celu utworzenia czasowego Posterunku PSP w Dęblinie. Z dniem 01.03.2007r. wprowadzona zostaje reorganizacja komendy, co pozwala na wzmocnienie jednostki ratowniczo - gaśniczej oraz obsady Powiatowego Stanowiska Kierowania komendy.KP PSP Ryki liczy łącznie 57 etatów, w tym 55 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. 12 listopada 2007r. rozpoczyna działalność czasowy Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Dęblinie. Siły posterunku stacjonują w wydzielonych pomieszczeniach strażnicy OSP Dęblin - Masów. W posterunku całodobowo pełni służbę 3-osobowy zastęp strażaków z jednostki ratowniczo - gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Rykach. Siłami tymi dysponuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy w Rykach. Celem utworzenia dęblińskiego Posterunku jest poprawa jakości zabezpieczenia operacyjnego miasta Dęblin i pobliskich miejscowości z gmin Stężyca i Ryki oraz skrócenie czasu dojazdu sił PSP do zdarzeń na tym terenie. Rok 2008 był również rokiem doposażenia Komendy w sprzęt specjalistyczny. Zakupiono m.in motopompy pożarnicze, aparaty powietrzne oraz ubrania gazoszczelne - poprawiając przygotowanie JRG do działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego oraz gaszenia dużych pożarów. Środki finansowe na ten cel przekazał samorząd powiatowy oraz WFOŚiGW w Lublinie. W tym także roku Komenda wzbogaciła się o nowy samochód rozpoznawczo - gaśniczy marki SKODA Octavia II Combi Ambiente 1.8 TSi. Podobnie w roku 2009 działania Komendy ukierunkowane były na poprawę prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych. Zakupiono część brakującego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia ratownictwa technicznego i chemiczno - ekologicznego (m.in wentylator oddymiający, piłę szablastą, sprzęt do uszczelniania wycieków chemicznych), sprzęt szkoleniowy ( m.in. fantom do szkolenia z ratownictwa medycznego ). Usprawniono system alarmowania wiodących na terenie powiatu jednostek OSP (dodatkowe powiadamianie strażaków o alarmie za pomocą SMA-a). W 2010r. działania Komendy były ukierunkowane również na poprawę wyposażenia pod kątem lepszego przygotowania do prowadzenia działań z ratownictwa chemiczno - ekologicznego, technicznego, drogowego, oraz gaszenia dużych pożarów. W tym zakresie zakupiono ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem terenowym - z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych (samochód typu GCBA Rt 5/32 na podwoziu marki SCANIA P400). Zadanie realizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. " Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno- ekologicznego na obszarze powiatów świdnickiego, puławskiego, ryckiego i łęczyńskiego". Łączna wartość zakupionego samochodu (wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, tj. zestawem hydraulicznych narzędzi ratowniczych, zestawem narzędzi nie iskrzących, sprzętem do monitorowania toksycznych gazów, odkurzaczem do niebezpiecznych cieczy i płynów, ubraniami gazoszczelnymi, aparatami powietrznymi oraz poduszkami i korkami pneumatycznymi do wykonywania uszczelnień) wyniosła ponad 1 mln zł. W 2010 roku udaje się również sfinansować zakup samochodu ratownictwa wysokościowego typ SHD-25 na podwoziu m. MAN o wysokości roboczej do 25 metrów. Środki na zakup podnośnika pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w ramach " Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2007-2011", dotacji z WFOSiGW w Lublinie, środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP oraz dotacji przeznaczonych na ten cel przez samorządy powiatu ryckiego. W 2011r. szereg działań Komendy było ukierunkowanych na poprawę wyposażenia sprzętowego pod kątem lepszego przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych - głównie z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego. W tym zakresie zakupiono m.in samochód rozpoznawczo - ratowniczy marki NISSAN NAVARA, namiot ratowniczy, kabinę dekontaminacyjną ( do usuwania szkodliwych substancji), pompy szlamowe ( jedna pompa przekazana Komendzie w użyczenie przez Starostwo Powiatowe w Rykach) oraz drobny sprzęt ratowniczy. W latach 2012 - 2013 zakupiono kolejny sprzęt ( m.in. skokochron typ SP 16 VETTER), polepszono bazę lokalową i wyposażenie czasowego posterunku w Dęblinie. W 2016r. w rocznice 60 - lecia działalności zawodowej straży pożarnej w Rykach KP PSP w Rykach otrzymuje najwyższe zbiorowe wyróżnienie jakim jest Sztandar. Uchwalona w 2016r. ustawa wprowadzająca " Program modernizacji Policji, StrażyGranicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" stwarza realną szansę budowy dla KP PSP Ryki nowych obiektów strażnicy, na większej i lepszej zlokalizowanej działce. Działkę pod tą inwestycje przekazuje nieodpłatnie Samorząd Miasta Ryki. W 2017 roku zostaje wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa i techniczna budowy strażnicy oraz ukazano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Koszty dokumentacji które wyniosły 153.73 tys zł zostały pokryte ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP ( środki samorządu powiatu). Wartość inwestycji szcuje się na ok. 16.45 mln zł, z szacowanymi kosztami zapewnienia niezbędnego nadzoru autorskiego i inwestorskiego - 16.75 mln zł.

  Charakterystyczne zdarzenia powstałe na terenie działania KP PSP w Rykach:

 • 1925r. - Ryki, pożar miasta  - spaleniu uległo 257 budynków, w tym ok 200 sklepów; przyczyną pożaru  było podpalenie przez dwójkę dzieci,
 • 19.09.1967r. - m.Kawęczyn GRN Kłoczew; spaleniu uległo całkowicie 113 budynków, 5 zostało częściowo zniszczonych; przyczyną pożaru było podpalenie przez dzieci,
 • 04.1995r. - m.Sarny gm.Ułęż, pożar zajazdu " SYRENKA",
 • 06.2000r. - Dęblin; wyciek kwasu solnego z cysterny kolejowej na terenie węzła kolejowego,
 • 2001r. rz.Wisła teren miasta Dęblin i gm..Stężyca; działania p.powodziowe (max. stan wody w Wiśle na wodowskazie w Dęblinie - 624 cm)
 • 07.2001r. - m.Dębowa Góra (DK nr 48); wypadek i uszkodzenie samochodu przewożącego butle ze sprężonym wodorem,
 • 09.2003r. m.Korzeniów; zatrucie 5 osób podczas prowadzenia prac w przydomowym szambie
 • 2004r. m.Krasnogliny (DK nr 48) - przewrócenie się w rowie samochodu - autocysterny przewożącej olej napędowy, wyciek oleju napędowego,
 • 05.2007r. m.Sierskowola ( DK nr 17) - zderzenie 8 samochodów osobowych i ciężarowych, (poszkodowane 2 osoby)
 • 07.2007r. Ryki POLSKI OGRÓD - wyciek z instalacji chłodniczej amoniaku (ok. 200 kg; 1 osoba zgineła wskutek zdarzenia),
 • 07.2008r. Ryki Spółdzielnia Mleczarska - pożar w budynku proszkowni; spaleniu/zniszczeniu częściowo uległy urządzenia technologiczne i wentylacyjne,
 • 05 i 06.2010r. rz.Wisła teren m.Dęblin i gm.Stężyca; działania p.powodziowe trwające 28 dni (max. stan wody w Wiśle na wodowskazie w Dęblinie - 612cm i 646 cm),
 • 08.2016r. Ryki ul.Janiszewska - bardzo duży pożar składowiska zużytych opon.
    Komendanci w latach 1956 2018:
 •   1956-1963 kpt. Tadeusz Jaroń
 •  1963-1971 mjr Aleksander Skoczylas
 •   1971-1995 bryg. Zbigniew Janiszek
 • 1995 - 2018 st. bryg. Krzysztof Miłosz
 • 2018 -        st. bryg. Leszek Niewęgłowski
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
spacer