Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

mł. bryg. Paweł BANASZEK – Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

st. kpt. Łukasz Tomaszewski – Zastępca Dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

W skład Jednostki Ratwowniczo-Gaśniczej wchodzi czasowy Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Dęblinie

Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • utrzymanie użytkowanych terenów, obiektów, sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i czystości;
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej,
 2. procedur ratowniczych,
 3. dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • wykonywanie zadań z zakresu działania punktu naprawy i konserwacji sprzętu specjalistycznego, silnikowego, łączności oraz ochrony dróg oddechowych;
 • wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego, specjalistycznego, odzieży ochronnej oraz wyposażenia osobistego strażaków;
 • prowadzenie magazynu głównego komendy oraz magazynu obrony cywilnej.