Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://strazryki.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą
  z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP Ryki

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kośmicka, e-mail: sekretariat@strazryki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 865 20 20 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:

Komenda Powiatowa PSP w Rykach, ul. Lubelska 8B, 08-500 Ryki

 • wysłać e-mail na adres:

sekretariat@strazryki.pl

 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP:

http://www.epuap.gov.pl/

 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:

(81) 865 20 20 wew. 20

 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Powiatowej PSP – na parterze w holu głównym.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku KP PSP w Rykach znajduje się od ulicy Lubelskiej 8B gdzie zlokalizowany jest  parking pozbawiony barier terenowych i umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie bezpośrednio do drzwi wejściowych. W wiatrołapie znajduje się wideodomofon, którym należy się posłużyć w celu wezwania pomocy przy otwieraniu drzwi wyposażonych
w samozamykacz.

Obsługa interesantów odbywa się na parterze w holu głównym, do którego jest także możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim. Pozostała cześć budynku nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Jednocześnie, w przypadkach konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Przed budynkiem komendy wydzielone są dwa miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku komendy znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.