Sekretariat

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publicznez dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Komenda Powiatowa PSP w Rykach udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na  Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP Ryki jest dostępna pod adresem: /rykistraz/SkrytkaESP

UWAGA:
W celu przekazania korespondencji do Komendy Powiatowej PSP w Rykach za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) wymagane jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W wybranych sprawach wymagane jest posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KP PSP Ryki:
1. Przekazanie dokumentu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź dołączenie, jako załącznika do formularza dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@strazryki.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru, które można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Sekretariatu KP PSP Ryki mieszczącego się przy ul. Lubelskiej 8B w Rykach na nośnikach danych mających możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: Pamięć masowa USB lub Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KP PSP Ryki:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Base lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • TXT, RTF, PDF, XPS, ODT, DOC, DOCX,
  • CSV,ODS, XLS, XLSX,
  • ODP, PPT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, JPEG, PNG,
  • 7Z, GZ, ZIP,

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
ul. Lubelska 8B, 08-500 Ryki

Sekretariat:
telefon – (81) 865 69 10
fax – (81) 865 61 61
sekretariat@strazryki.pl
ePUAP: rykistraz
Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30