Sekcja organizacyjno-kadrowa

mł. bryg. Jarosław LASEK – Kierownik sekcji

mgr Monika KOŚMICKA – Starszy Specjalista

Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. kadrowych,
 2. organizacyjnych,
 3. archiwizacji,
 4. pomocy prawnej,
 5. kontroli,
 6. ochrony danych osobowych (RODO),
 7. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej należy w szczególności:

 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej;
 • analizowanie stanu przyznanych komendzie powiatowej etatów;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej komendy;
 • prowadzenie kancelarii do ochrony informacji niejawnych.