Uzgodnij operat pożarowy

Wymóg opracowania operatu przeciwpożarowego wynika z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, powinien być przedłożony przez właściciela obiektu.

Operat przeciwpożarowy podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

– wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,

– wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych wymagań,

– nie wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.